فهرست بستن

پرسنل فنی

داوود محسنی ابیانه

سمت در شرکت : مدیر فنی

مدارج تحصیلی : کارشناسی زمین شناسی

سابقه کار : 50 سال

محمود مجد

سمت در شرکت : مهندس سازه و طراح

مدارج تحصیلی : کارشناسی عمران

سابقه کار : 50سال

حمیدرضا تقی زاده

سمت در شرکت : کارشناس مکانیک خاک

مدارج تحصیلی : کارشناسی زمین شناسی

سابقه کار : 15سال

فرزانه کوچی

سمت در شرکت : کارشناس شیمی

مدارج تحصیلی : کارشناس شیمی کاربردی

سابقه کار : 3سال

ارسلان ولیش زاده

سمت در شرکت : کارشناس ژئوتکنیک

مدارج تحصیلی : مهندسی عمران – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

سابقه کار : 4 سال

حامد قریب

سمت در شرکت : کارشناس بتن

مدارج تحصیلی : کارشناسی عمران

سابقه کار : 7 سال