فهرست بستن

حفاری و تزریق

عملیات تزریق در فعالیتهای عمرانی روشی است که در آن مخلوط دوغـاب بـا اعمـال فشـار بـه درون درز و شـکاف و ناپیوستگی های تشکیلات سنگی یا خاکی به منظور ایجاد پرده آببند، تحکیم و تقویت تشکیلات زمین، پر کردن فضـاهای خالی سازه و سنگ و …….. وارد می شود. هدف از تزریق درساختگاه سدها، عمدتاًً آب بندی و جلوگیری از نشـت آب و تثبیت پایداری سد می باشد . بخش عمده هزینه های مربوط به عملیات اجرای پرده آب بند در پـروژه هـای سدسـازی، بـه حفاری گمانه های تزریق مربوط میشود . انتخاب نوع روش حفاری گمانه ها به طبیعت و ویژگیهای زمین شناسـی سـنگ و یا خاک بستگی دارد .

خدمات قابل ارائه :

  • طراحی و اجرای عملیات حفاری و تزریق در سد ها شامل پرده آب بند ، تزریقهای تماسی و تحکیمی
  • طراحی و اجرای عملیات حفاری جهت آب یندی در تونلها