فهرست بستن

بهسازی فونداسیون

بهسازی فونداسیون
underpinning 
مقاوم سازی فونداسیون

احداث سازه بر روی خاکهای مساله دار از قبیل خاکهای دستریز ، تحکیم پذیر ، رمبنده و … و در برخی موارد اشتباهات مهندس طراح در محاسبات موجب می گردد برخی از پروژه ها پس از احداث دچار نشستهای جدی در فونداسیون گردند . نشستهای فوق که عمدتا غیر متقارن هستند به بروز ترکهای اساسی در سازه می انجامد که در صورت عدم کنترل به گسسته شدن جوشها در سازه های فلزی و مضاعف شدن خسارت و حتی تخریب سازه می گردد .

روشهای مختلف سازه ای برای تقویت فونداسیون وجود دارد ولی در یکی از این روشها که با عملیات حفاری و تزریق توام است و در دنیا به نام underpinning مشهور است می توان علاوه بر تثبیت حرکات فونداسیون ، نسبت به افزایش توان باربری فونداسیون و حتی تراز نمودن آن در حالت بهره برداری اقدام نمود .

این شرکت مفتخر است با استفاده از دانش کارشناسان خود نسبت به بومی سازی روش مذکور اقدام و با اجرای اولین پروژه مقاوم سازی به روش فوق نسبت به پایدارسازی یکی از ساختمانهای آموزشی شهر مشهد با زیربنای بالا اقدام نموده است .