فهرست بستن

آسفالت

علی رغم ظاهر بسیار ساده و گرم آسفالت ، این جسم سیاهرنگ که ترکیبی از سنگدانه و قیر تلقی می شود بسیار شکننده و حساس است . در صورتی که درصد ترکیب مصالح و قیر ، نوع و وضعیت سلامت سنگدانه ها ، فضای خالی موجود در آسفالت نهایی و …. به درستی انتخاب و در طرح آسفالت مورد ازمون قرار نگرفته باشند این موضوع به خرابی های متعدد آسفالت خواهد شد که به صورت روزمره در خیابانها و جاده های کشور مثالهای متعدد آن به چشم می آید .

خدمات قابل ارائه

این مشاور در راستای برآورده شدن کیفیت و طول عمر آسفالت پخش شده بر روی سطوح خدمات زیر را ارائه می نماید :

  • ارائه طرح اختلاط آسفالت سرد و گرم بر مبنای انجام آزمونهای کنترل کیفی لازم بر روی سنگدانه های تشکیل دهنده آسفالت و قیر مصرفی و بررسی مقاومت و نرمی ( آزمون مارشال ) و مشخصات فیزیکی آسفالت تولید شده نهایی
  • کنترل کیفیت حین اجرا شامل کنترل درجه حرارت پخش ، نمونه برداری از پخش آسفالت و تعیین مشخصات فنی آسفالت در حال اجرا و تطبیق آن با طرح اولیه ، آزمون سینی ( درصد پخش قیر بر روی بستر خاکی )و …
  • مستند سازی عملیات اجرایی پس از نهایی شدن بستر راه یا خیابان با نمونه برداری از آسفالت سرد و متراکم شده و تطبیق آن با مشخصات فنی مورد درخواست .