فهرست بستن

آزمون رزیستیویته

این آزمون با کاربرد های فراوان خود در سالهای اخیر مورد درخواست قرار گرفته است . در این آزمون مقدار جریان مشخصی بر حسب آمپر به درون زمین فرستاده می شود و میزان برگشت آن از این زمین توسط دستگاه ثبت می گردد و به این ترتیب مقدار مقاومت الکتریکی زمین اندازه گیری می شود . این آزمون به روش های گوناگونی قابل انجام است که از آنها می توان به روشهای ونر ، شلمبرژه و … اشاره نمود . از کاربردهای مهم آن می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1.تعیین سطح آب زیر زمینی یا محل برخورد به لایه های آبدار
2.تعیین محل گسل و ناپیوستگیهای تکتونیکی در عمق زمین
3. تعیین میزان هدایت الکتریکی زمین به منظور طراحی حفاظت کاتدیک
4.پتانسیل یابی معادن زیر زمینی خصوصا کانیهای فلزی