فهرست بستن

آزمون دان هول

شناخت کامل وضعيت لايه ‏هاي زير سطحي و مشخصات ديناميکي لايه‏هاي خاک از عوامل مهم در تحليل ديناميکي يك سازه مي‌باشد. به منظور تکميل اطلاعات ژئوتکنيکي و لزوم ارزيابي پارامترهاي ديناميکي لايه هاي زمين و تعيين نوع زمين از نظر مهندسي زلزله، آزمايشات لرزه‌اي درون گمانه‌اي با استفاده از امواج تراکمي و برشي انجام می شود.