فهرست بستن

آزمون برش مستقیم برجا

آزمون برش برجا یکی از آزمونهای پرکاربرد در علم ژئوتکنیک است که امروزه توجه بیشتری به آن شده است . در این آزمون که می تواند در سطح زمین یا در عمق چاه انجام پذیرد بلوک دست نخورده ( یا کم دست خورده ) از خاک تهیه می شود و آزمون برش مستقیم برجای خاک همانند یک نمونه آزمایشگاهی انجام می پذیرد . علی رغم وجود تمام پارامترهایی که می تواند در کیفیت این آزمون تاثیرگذار باشد ، پارامترهای مهندسی حاصله عمدتا بیش از پارامترهای حاصل از همین آزمون در آزمایشگاه است و علت آن هم عدم بهم ریختگی بافت خاک و از دست نرفتن نیروهای بین ذره ای در خاک است .

این مشاور با در دست داشتن ابزار و دانش فنی برای انجام این تست در اعماق چاه و یا در سطح زمین آمادگی دارد .